GDPR

Gegevensbescherming

GDPR

We stellen alles in het werk om de privacy van onze cliënten, familieleden, bezoekers, vrijwilligers, medewerkers, ... te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel persoonsgegevens beter te beschermen.

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer.

Je verneemt hierover meer in deze documenten:

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen.

Welke meldingen?

Je kan een melding doen over inbreuken die gebaseerd zijn op informatie die je uit je werkomgeving verkreeg. Een melding is iets anders dan een klacht.  Om over een inbreuk te spreken, moet het gaan over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.

Wie kan melden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van de voorzieningen van de vzw ‘Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu’ (GZBJ). Ook externen die via hun werk met onze voorzieningen in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, consultants of leveranciers.

Waar kan je melden?

De regelgeving voorziet veilige meldkanalen binnen en buiten elke organisatie:

  • Het interne meldkanaal is Els Opstaele, coördinator binnen GZBJ.
  • De overheid voorziet ook in een extern meldkanaal, m.n. de federale ombudsman. Ook daar kan je terecht met een melding.

Meldingen worden steeds vertrouwelijk of anoniem (naar keuze van de melder) behandeld en opgenomen in het vertrouwelijk meldingsregister.

De procedure voor de melding en opvolging ervan kan je in dit document raadplegen: